• slider img 1 slider img 1

Dzienny Dom Pomocy


Osobom przebywającym w placówce udzielana jest pomoc w podstawowych czynnościach życiowych. Realizowane są działania wspomagające takie jak organizacja wolnego czasu, imprez okolicznościowych, świąt, balów. Prowadzone są ćwiczenia ogólnej rehabilitacji ruchowej...

Przejdź do strony →

Punkt Pomocy Kryzysowej


Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu zajmuje się bezpłatnym poradnictwem w zakresie:

- psychologicznym
- terapeutycznym
- socjalno-prawnym
- pedagogicznym
- uzależnień

Przejdź do strony →

Pracownia Orange

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Fundacją Centrum Aktywnego Wsparcia zapraszają do  skorzystania z oferty Pracowni Orange, która mieści się na ulicy Piastowskiej 29a w Brzegu. Pracownia Orange to multimedialna świetlica wyposażona w 3 komputery z dostępem do internetu...

Przejdź do strony →

Brzeskie Centrum Seniora

 

 

Strona w budowie

 

Telefon kontaktowy

77 404 58 21

 

Drukuj

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

administrator włącz .

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu

zatrudni

ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Forma zatrudnienia: umowa zlecenia do XII 2023

Wymagania niezbędne:

1.    Obywatelstwo polskie;

2.    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3.    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku;

4.    Niekaralność za przestępstwo umyślne;

5.    Posiadanie dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach:

asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

lub

posiadanie co najmniej 6 – miesięcznego, udokumentowanego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

Zadania asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej– wg. karty zakresu czynności stanowiącej załącznik nr 8 do Programu, przykładowo:

1.    Uczenie i rozwijanie u osoby niepełnosprawnej umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia za pośrednictwem:

1)    asystowania w codziennych czynnościach życiowych uczestnika Programu,

2)    podtrzymywanie uczestniczenia osoby niepełnosprawnej w życiu rodzinnym (w tym inspirowanie jej do współpracy z członkami rodziny),

3)    pomoc w załataniu spraw urzędowych (w tym pomoc w wypełnianiu dokumentów),

4)    motywowanie do aktywności w szerszym niż do tej pory zakresie i podejmowania nowych działań,

5)    pomoc w nawiązywaniu kontaktów społecznych i organizowanie czasu wolnego.

2.    Towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w czynnościach wspierających proces leczenia tj. pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia oraz placówek rehabilitacyjnych, pomoc w zakupie leków;

3.    Pomoc/asysta przy wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem programu w wybrane przez uczestnika miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

4.    Podtrzymywanie procesu nawiązywania i utrzymywania kontaktu przez osobę niepełnosprawną z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji osoby niepełnosprawnej;

5.    Pomoc w innych potrzebach, które zgłosi beneficjent projektu;

6.    Prowadzenie dokumentacji związanej ze świadczeniem usług.

 

Osoby zainteresowane, posiadające niezbędne kwalifikacje proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z tut. Ośrodkiem w godzinach od 8:00 do 14.00: tel. 77 404 55 95

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu

ul. Bolesława Chrobrego 32 A

49-300 Brzeg

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023

Drukuj

Poukładaj swoją drogę!

administrator włącz .

Fractal Concept to placówka, która mieści się przy ul. Armii Krajowej 4 w Brzegu i oferuje wsparcie psychologiczne, psychoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży do 21 roku życia, terapię rodzinną oraz wsparcie środowiskowe. Szczególnie ważne jest to, że pomoc jest bezpłatna. 4 maja 2023 roku kierownik Punktu Pomocy Kryzysowej spotkała się z przedstawicielką placówki, aby omówić zakres realizowanych działań i możliwość współpracy. 

Karolina Czajkowska – kierownik PPK spotkała się z Menedżerem Regionu Opolskiego – panią Marią Grabowiecką, reprezentującą Fractal Concept w celu wzajemnego poznania specyfiki funkcjonowania obu placówek. Podczas rozmów zadeklarowano również obopólne wsparcie w zakresie podejmowanych działań na rzecz mieszkańców Gminy Brzeg.

Placówka Fractal Concpet oferuje również bezpłatne warsztaty psychologiczne w szerokim zakresie, skierowane dla szkół jak i innych podmiotów, będące wsparciem dla dzieci, nauczycieli oraz rodziców w radzeniu sobie z różnymi problemami.

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych usług placówki Fractal Concept, ul. Armii Krajowej 4 w Brzegu oraz Punktu Pomocy Kryzysowej, ul. Piastowska 29 A w Brzegu.

 

 

 

Drukuj

W Brzegu otwarto mieszkania wspomagane

administrator włącz .

11 osób otrzyma pomoc w postaci zakwaterowania w mieszkaniach wspomaganych, które po remoncie oficjalnie otworzył dziś, 29 marca 2023 roku, Jerzy Wrębiak – Burmistrz Brzegu. Dwa lokale znajdują się przy ulicy Oławskiej i posiadają niezbędne wyposażenie. Pozwolą nowym lokatorom ustabilizować swoje warunki bytowe oraz uporać się z trudną sytuacją życiową. 

W mieszkaniach, w związku z realizacją przez Gminę Brzeg projektu pn. „Solidarni z Ukrainą – mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w Gminie Brzeg” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa XIV – wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych, prowadzonych na terenie tego kraju, znajdzie schronienie łącznie 11 migrantów wojennych.

Więcej informacji: https://brzeg.pl/aktualnosci/113878-w-brzegu-otwarto-mieszkania-wspomagane/

 

Drukuj

Oferta pracy: Psycholog

administrator włącz .

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEGU

poszukuje;

PSYCHOLOGA

Osoba powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w pracy jako psycholog.

 Do głównych zadań psychologa należeć będzie;

1)   świadczenie psychologicznej pomocy osobom, dzieciom, rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych;

2)   prowadzenie interdyscyplinarnych działań w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz osób i rodzin w stanie kryzysu;

3)   udzielanie szybkiej, doraźnej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej,

4)   prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;

5)   udzielanie wsparcia dla osób dorosłych, młodzieży, dzieci, osób starszych, rodzin w trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej m.in.:

a)      konfliktami rodzinnymi, związanymi z przemocą w rodzinie, kryzysem rodzinnym,

b)      bezrobociem,

c)      problemami osobowościowymi,

d)     osamotnieniem,

e)      nagłą utratą bliskich,

f)       uzależnieniem

6)   współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądem rodzinnym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Poradniami pedagogiczno – psychologicznymi, Policją, Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

7)   dostarczanie osobom, rodzinom informacji o instytucjach, organizacjach, które mogą udzielić dalszej pomocy,

8)   prowadzenie stosownej dokumentacji pracy z podopiecznymi, w tym statystyk przyjęć, udzielonych porad, konsultacji i terapii

9)   świadczenie kompleksowych oddziaływań wobec osób doznających przemocy domowej, usług i doradztwa w Punkcie Pomocy Kryzysowej

10)  Udzielanie pomocy psychologicznej i wsparcie dla dorosłych osób doznających przemocy i dzieci krzywdzonych,

11)  Pomoc w odzyskaniu własnych zdolności i zasobów psychicznych do   radzenia sobie w sytuacjach trudnych i umożliwienie funkcjonowania we własnym środowisku i społeczności,

12)  Prowadzenie różnego rodzaju form spotkań psychologicznej, indywidualnej lub grupowej w zależności od potrzeb klientów,

13)  pomoc i wspieranie rodzin w sytuacjach trudnych, kryzysowych, w tym konsultacje indywidualne, terapia indywidualna, terapia rodzinna wynikająca z bieżących potrzeb klientów

14)  minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej dzieciom i młodzieży

15)  praca z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc w rodzinie.

16)  Świadczenie pomocy psychologicznej pracownikowi socjalnemu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu w przypadku wystąpienia sytuacji bezpośrednio zagrażających jego życiu lub zdrowiu w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi.

Zatrudnienie na umowę zlecenie na okres od III-XII 2023 rok

w wymiarze 20 godzin w miesiącu

w Punkcie Pomocy Kryzysowej w Brzegu ul. Piastowska 29a

Wszelkie pytania można kierować;

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

077 416-05-06

077 400-80-14

CV wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane kwalifikacje i doświadczenie należy składać w Punkcie Pomocy Kryzysowej ul. Piastowska 29A 

Drukuj

Konsultacje społeczne

administrator włącz .

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta Brzeg - kwestionariusz ankiety internetowej

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od
10 lutego 2023 r.  do 22 lutego 2023 roku, na terenie naszego miasta są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem strategii lokalnych zagrożeń społecznych.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań
zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
dokumentu jakim jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Brzeg na lata 2023-2030.
Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

https://www.webankieta.pl/ankieta/890122/miasto-brzeg-mieszkancy-strefa-spoleczna.html


Zachęcamy do udziału w badaniu.

O nas

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu jest jednostką organizacyjna gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem ośrodka jest także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji w środowisku.

Skontaktuj się z nami

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu
ul. Bolesława Chrobrego 32a
49-300 Brzeg

Tel. 774169993 lub 774045595 
Fax: 775447025
NIP: 747-10-38-856
REGON: 004501727

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy MOPS Brzeg: 
Poniedziałek - Piątek   7:15 - 15:15 

Joomla Templates by MightyJoomla